Disclaimer

Deze website is eigendom van GREAT COMPANY CULTURE. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van GREAT COMPANY CULTURE.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van GREAT COMPANY CULTURE. GREAT COMPANY CULTURE besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. GREAT COMPANY CULTURE kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

GREAT COMPANY CULTURE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. GREAT COMPANY CULTURE is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt GREAT COMPANY CULTURE geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens GREAT COMPANY CULTURE via deze website. GREAT COMPANY CULTURE aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

GREAT COMPANY CULTURE garandeert niet dat haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. GREAT COMPANY CULTURE aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

GREAT COMPANY CULTURE is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GREAT COMPANY CULTURE.

Op alle content die via de website te raadplegen is (o.a. de teksten, beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan GREAT COMPANY CULTURE toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GREAT COMPANY CULTURE mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.